نمونه ایمپلنت دندان

نمونه انجام شده توسط دکتر امیر محمدی

ایمپلنت دندان

نمونه کامپوزیت

نمونه انجام شده توسط دکتر امیر محمدی

کامپوزیت دندان