لیفت سینوس در ایمپلنت دندان

کشیدن بخیه ایمپلنت

کشیدن بخیه ایمپلنت درابتدا توضیح کوتاهی درباره ایمپلنت بیان می کنیم. ایمپلنت چیست ایمپلنت، روش جابگزینی مناسب، برای دندان از دست رفته است. در این

ادامه مطلب