ماندگاری ایمپلنت دندان

ایمپلنت طلا

ایمپلنت طلا ایمپلنت دندانی، دندان مصنوعی های دائمی می باشند که در فک کاشته می شوند. و آنها درست مانند دندان طبیعی عمل می کنند.

ادامه مطلب